Bedrijfsinformatie

juwelencristal.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland. Met een assortiment van meer dan 1000 producten biedt juwelencristal.nl een duidelijk overzicht van wat er online te koop is. Daar bestel je simpel en snel jouw Swarovski Sieraden.

juwelencristal.nl vergroot het online winkelgemak voor consumenten. Shoppers die weten wat zij zoeken, vinden op juwelencristal.nl snel de beste deal.

Daarnaast werken we ons (met plezier) uit de naad om jou op de hoogte te houden van de meest actuele releases, nieuwigheden en trends. Als je onze pagina’s volgt op sociale media weet je vrijwel zeker dat je niets mist, alles ziet en zelf niet meer hoeft te jagen naar het allernieuwste.

Het team van juwelencristal.nl bestaat uit meer dan 150 medewerkers. Wij groeien hard en zijn regelmatig op zoek naar nieuw talent.